Thứ hai01tháng 52017

Giới Thiệu

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KCN NHƠN HỘI – KHU A

Bước 1: Khảo sát địa điểm, tìm hiểu thông tin

Chủ đầu tư hạ tầng KCN giới thiệu trên thực địa, thông tin về quy hoạch KCN, giá thuê đất, các vấn đề liên quan cho NĐT .

Bước 2: Chủ trương đầu tư

- NĐT lập Bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN lập Văn bản đề nghị;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT ;

- Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc;

- Kết quả: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 3: Ký thỏa thuận thuê lại đất

Nhà đầu tư và Chủ đầu tư hạ tầng KCN ký kết Bản thỏa thuận thuê lại đất và nộp tiền đặt cọc thuê lại đất.

Bước 4: Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT;

- Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày đối với hồ sơ thuộc diện đăng ký đầu tư và không quá 15 ngày đối với hồ sơ thuộc diện thẩm tra đầu tư;

- Kết quả: Ban Quản lý KKT cấp Giấy CNĐT.

Đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh thì Giấy CNĐT đồng thời là Giấy đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh.

Bước 5: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh

5.1. Thành lập doanh nghiệp

- Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh;

- Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thời gian giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Chi nhánh, Mã số thuế.

5.2. Làm con dấu

- Hồ sơ: Hồ sơ làm con dấu mới;

- Cơ quan giải quyết: Công an tỉnh;

- Thời gian giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: con dấu mới.

5.3. Khai thuế môn bài

- Hồ sơ: Tờ khai thuế môn bài;

- Cơ quan giải quyết: Cục thuế;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Biên lai nộp thuế.

Bước 6: Ký kết Hợp đồng thuê lại đất

Nhà đầu tư và Chủ đầu tư hạ tầng KCN ký kết Hợp đồng thuê lại đất và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê lại đất theo Hợp đồng.

Bước 7: Lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết

Trường hợp dự án phải lập Quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư tiến hành lập Quy hoạch chi tiết trình thẩm định phê duyệt;

Đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không quy lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Hồ sơ: Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT;

- Thời gian giải quyết: theo quy định.

- Kết quả: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết.

Bước 8: Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

8.1. Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, nhà đầu tư lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trước khi phê duyệt dự án nhà đầu tư phải thực hiện trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án:

- Hồ sơ: Hồ sơ trình thẩm định Thiết kế cơ sở;

- Cơ quan giải quyết: Dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; Dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền của BQL;

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày đối với dự án Nhóm B, 10 ngày đối với dự án Nhóm C, dự án Nhóm A theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Kết quả: Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở.

8.2. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Bước 9: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Nhà đầu tư lập hồ sơ thiết kế về PCCC và trình thẩm duyệt đối với các dự án, công trình theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

- Cơ quan giải quyết: Phòng Cảnh sát PCCC;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Quyết định thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Bước 10: Thủ tục vệ bảo vệ môi trường

Nhà đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lập Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Hồ sơ: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Cơ quan giải quyết: theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;  

- Thời hạn giải quyết: theo quy định.

- Kết quả: Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 11: Đăng ký quyền sử dụng đất

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ;

- Cơ quan giải quyết: Văn phòng đăng ký quyền SDĐ tỉnh Bình Định;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy chứng nhận quyền SDĐ.

Bước 12: Giấy phép Xây dựng

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Xây dựng;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế;

- Thời hạn: 07 ngày;

- Kết quả: Giấy phép Xây dựng.

(Các dự án, công trình quy định tại Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được miễn giấy phép xây dựng).

Bước 13: Các thủ tục xác nhận sau khi hoàn thành xây dựng

13.1. Xác nhận hoàn công

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xác nhận hoàn công nếu có nhu cầu:

- Hồ sơ: Hồ sơ xác nhận hoàn công;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT  kiểm tra và xác nhận;

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày;

- Kết quả: Văn bản xác nhận hoàn công.

13.2. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án thuộc diện phải xác nhận theo quy định)

- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

- Cơ quan giải quyết: Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra và xác nhận;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

13.3. Xác nhận về công trình phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận về công trình PCCC;

- Cơ quan giải quyết: Cơ quan thẩm duyệt thiết kế PCCC kiểm tra và xác nhận;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Văn bản xác nhận về công trình PCCC.

13.4. Thẩm tra thiết kế và nghiệm thu công trình: theo quy định của Bộ xây dựng.

Bước 14: Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

- Hồ sơ: Nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 15: Tuyển dụng lao động

Lao động nước ngoài trước khi làm việc cho dự án phải thực hiện xin giấy phép lao động:

- Hồ sơ: Hồ sơ xin cấp Giấy phép Lao động;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT;

- Thời gian giải quyết: 10 ngày;

- Kết quả: Giấy phép Lao động theo quy định.

Bước 16: Đăng ký hoạt động

- Hồ sơ: Thủ tục đăng ký dự án hoạt động chính thức.

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý KKT;

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày;

- Kết quả: Văn bản thông báo dự án hoạt động chính thức.

logosnp1

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Nhơn Hội – Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A

Văn phòng : 143 Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : + 84 56 3822427 – 2240960 ; Fax : + 84 56 3822656 ; Email : kcnnhonhoia@gmail.com

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay21
mod_vvisit_counterTổng lượt truy cập927506

Hiện nay: 9 Khách trực tuyến